Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu vysivanicko.cz.
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vysivanicko.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje
Název: Helena Čecháková
Sídlo: Lomená 344Louňovice
IČ: 03117154
Nejsme plátci DPH
Telefon: +420 605 246 460
Email: cechakova.hela@gmail.com
Kontaktní adresa: Lomená 344 Louňovice 251 62

Informace
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Objednat zboží a uzavřít kupní smlouvu může kupující prostřednictvím internetového obchodu nebo telefonicky. Veškeré objednávky jsou závazné. Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce údaje k úspěšnému splnění objednávky (tj. doručovací adresa, fakturační údaje atd.) , kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech . Prodávající se zavazuje , že tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám .
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

Dodací podmínky
Prodávající dodává objednané zboží v rámci ČR na dodací adresu Kupujícího uvedenou v objednávce zboží prostřednictvím České pošty s.p., popř. jiného přepravce.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupením se kupní smlouva ruší. O odstoupení může Kupující vyrozumět Prodávajícího zejména písemně nebo e-mailem na kontaktní adrese. Uplatnil-li Kupující právo na odstoupení, je povinen vrátit zboží Podávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy tedy Kupující vrátí dodané zboží zpět Prodávajícímu odesláním na adresu: Helena Čecháková, Lomená 344 Louňovice 251 62. Náklady na odeslání hradí Kupující. Pokud před odstoupením od smlouvy již Kupující zaplatil Prodávajícímu kupní cenu, vrátí mu Prodávající zaplacenou částku do 30 dnů ode dne platného odstoupení od smlouvy. V takovém případě může být částka za vrácenou zásilku využita na úhradu dalších zásilek nebo převedena na bankovní účet Kupujícího. Kupující informuje Prodávajícího telefonicky nebo emailem o tom, jakým způsobem mu má být zaplacená kupní cena nebo její část vrácena. To neplatí, pokud si Kupující přeje zaplacenou částku použít k úhradě dalších zásilek.

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

Odpovědnost za vady
Reklamační řád Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho předání Kupujícímu. Prodávající dále poskytuje Kupujícímu zákonnou záruku kvality a pravosti zboží, a to za podmínky, že je zboží odpovídajícím způsobem uchováváno a používáno. Záruka se nevztahuje na poškození, k němuž došlo v důsledku nesprávné manipulace se zbožím nebo v důsledku jiného nesprávného zásahu. Nároky Kupujícího v případě dodání vadného zboží a jejich uplatňování (reklamační řád):

a) V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzn. zboží má vady, nemá sjednanou či Prodávajícím tvrzenou jakost a užitné vlastnosti, neodpovídá požadavkům právních předpisů, není dodáno v odpovídajícím množství nebo hmotnosti apod.) má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího, buď výměnou zboží nebo dodáním chybějícího zboží, a není-li to možné, tak má Kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se v tomto případě bude řídit ustanoveními výše.

b) Projeví-li se rozpor s kupní smlouvou během 6 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím na základě uzavřené kupní smlouvy, má Kupující za podmínek dle ustanovení § 616 odst. 4 Občanského zákoníku stejná práva jako ve výše uvedeném případě pod bodem a), kdy zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou.

c) V případě, že se v záruční době stanovené Občanským zákoníkem a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami objeví na zboží vady, má Kupující právo požadovat na Prodávajícím dle svého uvážení buď výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.
Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat bez zbytečného odkladu po dodání a informovat Prodávajícího o zjištěných vadách. Vyskytnou-li se vady zboží později, je Kupující povinen o nich informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozví. Kupující může informovat Prodávajícího o vadách zboží (oznámení o reklamaci) zejména písemně, telefonicky nebo e-mailem na kontaktní adrese Prodávajícího podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Nároky Kupujícího vyplývající z vad dodaného zboží jsou uvedeny v bodech a) až c) výše. Oznámení o reklamaci musí Kupující dostatečně přesně popsat zjištěné vady zboží a uvést informace potřebné k identifikaci Kupujícího a reklamovaného zboží včetně čísla objednávky. Oznámení o reklamaci musí rovněž obsahovat způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Osoba pověřená Prodávajícím vyřízením reklamace rozhodne o přijetí či odmítnutí reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění. Tímto není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Ostatní
Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Záloha na zboží
V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. prosince 2014.